KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Bilgilendirme-Aydınlatma  –Rıza Onam Metni 

Amaç 

www.cesargroup.com.tr internet sitesi ve CESAR GRUP  kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda üyelerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile diğer ilgililerin bilgilendirilmesine önem göstermektedir. CESAR GRUP’un bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı, işlenmesi ve 3. kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi üyelerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile diğer ilgililerin bilgilerine sunmamız gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması politikası, üyelerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile potansiyel üyelerimiz ve ziyaretçilerimize uygulanmaktadır. Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve 3. kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir. 

Kişisel Verilerin Elde Edilme ve İşlenme Amaçları 

“CESAR GRUP” olarak tarafımızca Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların  kendileriyle ilgili bir takım kişisel verileri (Örnek kabilinden olmak üzere  isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) “CESAR GRUP”a vermeleri gerekmektedir. 

İş ve hizmet akışını sağlayabilmemiz için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi zaruret arz etmektedir. Paylaştığınız bu veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda ve denetiminde, gizlilik içerisinde CESAR GRUP olarak tarafımızdan hizmet amacı (Sigorta şirketlerinin oto ve oto dışı poliçelerle sigortalanmış her türlü emtia ile özel ve tüzel kişilere ait ikinci el ürün ve demirbaşların, Sovtaj ve rayiç değerlerini belirlemek teklif yeterliliği ve üye ödemesi sonucunda konu ürünleri teslim etmek ya da CESAR GRUP adına satın alınmış araçların ihalesi hizmeti amacı) ile kullanılmaktadır. 

CESAR GRUP, Kullanıcılara/Üyelere  ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına uyarak verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kurumlar

Kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu,   Karayolları Trafik Kanunu Kişisel Verileriniz,Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TUİK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile T.C Noterlikleri ve İlgili  Emniyet Müdürlükleri ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, TSRB (Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği), Hazine Müsteşarlığı, mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hâkim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, ihale faaliyetini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, sigorta şirketleriyle, kurumumuz içerisinde kurum adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, Denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, Kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla,bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, tedarikçilerle,kargo firmaları ile paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler, sadece faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir. 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri 

Kişisel verileriniz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız, mobil uygulamamız ve iş ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Kurumumuz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11’inci maddesi uyarınca haklarınız aşağıda sayılmaktadır; 

Kişisel verilerinizin: 

a. İşlenip işlenmediğini öğrenmek, 

b. İşlenmişse bilgi talep etmek, 

c. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek, 

e. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek, 

f. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemek, 

g. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek, 

h. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek 

i. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek. 

Kurumumuz, internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek verileri toplanırken Çerezler kullanabilmektedir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür. Kullanıcının Site'yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir. Saygılarımızla, 

 

KVKK